kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Novellák

Aszalay József: Játék

"Minthogy a hivalkodás minden gonoszságnak kezdete, még a játékot is akarják sokan kárhoztatni, holott az épen a hivalkodás elleni sikeres szerek egyike. Nem mindenki ismervén a tudományok becséi, rendes foglalkozás hiányában sok ember unatkozik: tehát időtöltésül játszik. A játék társalgás neme; és azon háznál, hol játszanak, sokkal több csend, béke s nyugalom van. Minél erélyesb a lélek, annál erélyesb szokott lenni a játék is; kik nagyobb benyomásokhoz szokvák, mint például a katonák, jobban kedvelik a nagy-pénzbeni játékot; miként a válalkozó brillek a nagy-pénzbeni fogadást, veszélyes versenyeket és szintolyan kereskedési haszonhajhászatot.

Az egészségre nézve ugyan egyaránt ártalmas, akár az író- akár a játszó asztalnáli folytonos ülés; de a játék-gerjesztetté szenvedély szintoly hasznos a testnek, mint a mozgás. Rekedtségig papolhatják az erkölcstanárok, hogy legbecsesb lévén az idő, mennyi vész el haszontalanul a kártyázással! - legfeljebb is azon feleletet nyerendik: Igaz, sok idő vész el - a kártyakeveréssel; - mert a többség mégis csak időtöltést keres, és az állati természet igényli a játszást; csakhogy az ember minden korban, az állatok pedig többnyire fiatal korukban kedvelik. A macska is amíg cziczuska, többet játszik farkával. Régi héber okiratok szerint: "Israelben leülének evés, és felkelének játszás végett." Köztünk is találkozik elég israelita, kik másod-, harmadnapig folytatják játszó üléseikét, és még evés végett sem igen kelnek fel üléseikből, hanem röviden azt is a játszóasztalnál végzik -mert hiába! becses az idő! Hajdan leginkább kedvelék a koczkajátékot, ezt Palamédes találta föl unalomból, midőn Trója előtt táborozott. Hogy a romaiak nagyon kedvelhetek a koczkajátékot, azt eléggé bizonyítják e játék tilalmáról szóló törvényeik. Rendesen négy koczkával szoktak volt játszani, a jó vetést jactus Veneris-, a roszat pedig cariis-nak nevezek; korunkban francziák után passé, vagy manqué, avagy magyarban vak vetés. E kifejezést még Vesselényi nádor is használá ismeretes veres-nyársas nyílt parancsában, melylyel fegyverre hívja fel a népet a törökök ellen, "Hogy az egész ország vakot ne vessen!"


Kártyázók. 1550 körül

A 14-ik század vége felé találta fel Gringenauer a kártyát, és mivel e találmány rögtön közkedvességre kapott, nem győzvén szabad kézzel festeni, nyomatni kezdé. Nem ok nélkül nevezik tehát a brittek a kártyát ördög könyvének. Már csak azért is megbocsáthat a kártyáknak ellenesük, mivel ennek nyomán jutának később könyvek nyomására. Korunkban már a kormányok előtt is nagy becsületük van; mit a veres két szemen, vagy jobb magyarsággal herz-ass-on levő bélyeg eléggé bizonyít.

Mellőzve a harcz-, tűzi-, pénzcsarnoki- és egyéb játékok nemeit, itt egyedül a kártya-, és néhány más játékról szólunk, melyeket pénzre szoktak játszani. Ezek vagy tisztán szerencse- (hazard), vagy társasági-játékok. Miután a szerencse-játékok nagy-pénzben játszva több bajt hoznak egyes családokra, mint a házasságtörés.) sok tolvaj kevesbbé érdemli a bitófát, mint bizonyos hamis játékosok. Egyetlen esetet tudunk, hogy a játékkór közvetve mégis némi jót szült. Reni Guido t. i. a nagyhírű festesz oly szenvedélyes játékos lévén, hogy ülőhelyében 2000 darab aranyat is elveszte többször, ezzel vígasztala magát: "Míg kezemet el nem vesztem, minden veszteségemet kipótolhatom!" és így nagyobb szorgalommal, és oly gyorsan kezde festeni, mint Giordano, kit apja mindig e szavakkal siettetvén: "Luca, fa presto!" (később csak így nevezek e művészt közönségesen) ez által oly rendkívüli gyorsaságot sajátíta ecsetének, miszerint a jesuiták egyháza számára Nápolyban a főoltárképet 36 óra alatt készíté el. E jeles ecsetű vászon sz. Ferenczet ábrázolja, midőn Japánban nagy néptömegnek a keresztség szentségét szolgáltatja ki.

Mózes a tízparancshoz elfeledvén tenni a tizenegyediket: "Ne játszál nagy-pénzben!" ezt kénytelenek valának pótolni a kormányok. Minden szerencsejátékok tiltvák, egyet kivéve, melyet még pártol is az állam, és ez a házasság; mert tudja, hogy mindkét játékos majd örömest visszaadandja a szívet, melyet egymástól nyert. Ezek közé tartozik a német eredetű landsknecht, pharao, 11 1/2, makkau és a most leginkább divatos ferbl, vagy santala.

A britt büszke az ő whist-jére (ennek magyar nevezete Fogarasy szótárban csitt-játék), a franczia billardja-, bostonja- s piquetjére. Valamint mesterségek közt különösen a lovaglást nevezik nemes lovaglás mesterségnek, szintúgy a piquetnek százados nevezete minden mívelt európai nyelven a nemes piquet játék. Büszke továbbá a spanyol l'hombre- s tartil-jére (mit honunkban elferdítve tartl-nak nevezvén, sokan zsidójátéknak tartanak); ez kettősben tagadhatlan legérdekesb kártyajáték; az olasz végre balon- és tarokjára. A vojtát vagy valachot, és labétot vagy czvikket (ennek szapári nevet viselő nemét kivéve) fejedelmi udvaroknál is nagyon játszák - a kocsisok. Honunkban valamennyi említett játék már rég honfiúsíttatván, mégis talán legtöbbet játszanak a felső tót megyékben, hol ehhez különösebben a papok értenek. Alapigazság, miszerint az, ki szenvedélyes kártyás, és mégis roszul játszik, az életben mire sem ügyes. Ez lélektani következtetés; mert ha még azt se birja jól megtanulni, mi egyedüli szenvedélyes gyönyöre, mikép fogna jól megtanulhatni egyebet, mi talán még untatja is! De ellenben nem áll, miszerint az, ki ügyesen és jól játszik, egyébként is ügyes; mivel találkozik akármennyi, ki a játékon kívül mire sem ügyes. Közéletben, sőt magasb körökben is azt, ki semmiféle játékhoz nem ért, gyakran kellő míveltségnélküli férfiúnak nevezgetik; azt pedig, ki mondani szokta: "Elvből nem játszom" rendesen, még pedig nem mindig alaptalanul, unalmasnak tartják. Mi hasznát is veheti mulatságos körében a háziasszony annak, ki se nem tánczol se nem kártyáz.

Diplomatának szükséges csaknem úgy értenie a kártyához mint a diplomatikai franczia finom modorhoz. A szenvedélyes kártyázó minden élvezetek közt kettőnek ad elsőbbséget: játszani s nyerni, azután játszani s veszítni, de csak játszani; s különös mit gyakran tapasztalunk: hogy fukar, fillérkedő emberek, kik még a szükségeseket is megtagadják önmaguktól, minden pénzüket képesek elveszteni kártyán, a nélkül hogy sajnálnák; és hogy a legfösvényebbek gyakran a legszebb játszók. Miként a pór ember, ha felönt a garatra, szintúgy a míveltebb ember mikor játszik, feledi minden baját, és boldog. Midőn se nem hall, se nem lát, se nem szól, se nem érez, mit cselekszik akkor? - játszik. Napjainkban a nők, bizonyos korban, midőn egyébbel fölhagynak, és néha már burnótolni kezdenek, szinte szenvedélyesen, és többnyire minden játékot jól is játszanak. Egy igen tisztelt víg kedélyű delnő végrendeletében is e sorokat olvasók: "Dienes unokámnak hagyom a touts les trois poharamat is, hogy megemlékezzék, miszerint nagyanyja minek sem örvende jobban, mint mikor e harmat együtt látá kártyái közt."

Ismertem egy kedves mívelt főpapot, ki érkező vendégeit rendesen szívességgel, gyakran pedig e szavakkal fogadá: "Hozta Isten tisztelt barátomat! ki oszt?" - De az már csupa tiszta ráfogás: miszerint egy öreg pap, ki szenvedélyesen játszá a tarokkot, csendes hajnali miséjében itemis saest helyett azt mondá: "Pagat ultimo!" és maga is megijedt midőn Deo gratias helyett hallá: "Contra!" A nagy-pénzben játszás oly tiszteletes viszontegyezkedése a haszonlesésnek: miszerint lehető legnagyobb hiedelemmel zsákmányolják ki egymást.

Ily nagyszerű conventiok itt-ott fürdőhelyeken, de jelenleg mégis leginkább Belgium és Angliában köttetnek. Phox a spaai fürdőben még igen fiatal korában tanult játszani, mikor játékra hetenkint csak öt font sterlinget ada neki édes apja, s annyira bele ízlelt, miszerint talán adóssági fogházban végzendette éltét, ha évi 3000 font jövedelme kellőleg nem biztosíttatik. Bizonyos delnő szerencsétlenül játszó öcscsétől némi keserrel kérdvén: "Mikor hagyandasz fel már egykor a játékkal? - "Akkor, - felelé amaz - ha te felhagyandasz szerelmi kalandjaiddal." - "Oh szerencsétlen! örökké akarsz hat játszani?"

Kapisztrán atya, mielőtt töredelmességre intő egyházi szónoklataihoz fogna a táborban, mindannyiszor összeszedetvén a koczkákat és kártyákat, elégetteté. Nagy Sándor azért szomorkodott: hogy édes apja Fülöp mit se hagya rá, mit maga megnyerhetne; ellenben korunkban némelyik azért szomorkodik, hogy apja mit sem hagya rá, mit maga is elveszíthetne kártyán. Az igazi játékos, mint zsebkendőjét, pipáját, burnótszelenczéjét vagy breviáriumát, úgy hordja magával a kártyát; és ha játszótársa nem akad, a helyett hogy grande paciencet rakna, kiosztja a kártyát, és egyedül maga játszik, mintha kettős- vagy hármasban játszanék; mi mellett azonban még sincs annyi élvezete, mint mikor a szenvedélyes énekes duettől vagy terzetet énekel egyedül maga. Miként Francziaországban az apa leányával vagy unokájával tánczol, úgy játszik nálunk az apa fiával, nagyapa unokájával kártyát, és a fiú alig várhatja az időt, hogy emancipáltassék a kártyára. Ki játszani minden időben és minden áron kész: kedves társalkodó; nem kérdik rangját, származását, hírnevét, egyéb tulajdonait, mert a kártya kipótol mindent, még a 32 nemes ősök hiányát is a játszóban. Még a rágalom és kisebbítéstől is megóvta némelyiket a kártya; sőt némelyik általa szerencséjét is megtevé, pedig koránsem nyereség által, mert a játékban nyert pénzt nem becsüljük, mint könnyedén jött, úgy könnyedén el is megy, - hanem inkább az által: hogy jól tudott illedelemmel veszteni, midőn szerencséje volt nagyokkal játszhatni. Mennyire tudá a nagy Maria Theresia is méltánylani ha sejdíté, hogy a vele kártyázó urak, püspökök, módos engedékenységgel viseltettek magas személye iránt, ismert dolog. Minő dicséret az a nagyvilágban, midőn valakiről azt mondják: "Igen szép játékos, különben is nemes lelkű embernek kell lennie. A kártyakedvelők örömére szolgálhat, hogy átalán ritka az a nagy férfiú, ki egy vagy más kártyajátékot ne kedvelt és játszott volna. Napóleonról is mondják, hogy két tuczat kártyát vitt magával Szent Ilona szigetére.

A játéknak is megvan a maga jó oldala; és mindenesetre jobb kártyázni, mint embereket megszólni, mi nélkül ritka a társalgás. Mint mindenben, úgy a játékban is legjobb, módot tartva középúton járni. Furcsa észrevétel: miszerint a kártyában a négy szin német neveinek első betűi, u. m. Schelle, Aichel, Rolh, Grün e szavat képezik Sarg (koporsó) . . ."


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió