kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások

Nasivasi (Fáraó)

Adalékok a magyarországi kártyajátékok történetéhez

Az elfeledett kártyajátékok egyike a nasivasi - arisztokrata körökben francia kártyával fáraó - játék, mely a XVIII-XIX. században a kocsmák, kávéházak kaszárnyák és vásárok kedvelt szerencsejátéka volt.

Korábbi cikkünk: Fáraó és nasi-vasi

A Fővárosi Lapok cikkírója (Egy szakember) 1875-ben jegyezte le
mindazt, amit erről a tiltott játékról lehetett tudni:

"A nasi-vasi

Ha valamely szenvedély, úgy bizonyára a kártyajáték tesz ezer meg ezer embert semmivé. A hazárdjáték minden államban tiltva van. Azt mondják, hazánkban is. De a tények, főleg a fővarosban az ellenkezőt látszanak bizonyítani. Legalább, úgy látszik, a rendőrség keveset gondol vele, mert míg más külföldi nagyobb városokban hónapokig kell utána járnia egy ügyes rendőrbiztosnak, míg egy játékbarlangot sikerült felfedeznie, minálunk egy pár kávéházban félig nyitott ajtóknál minden nap és rendes órákban játsszák a nasi-vasit anélkül, hogy azok a rendőri közegek, melyek éjjelenkint e kávéházakat meglátogatják, legkevésbé is törődnének vele. Bizonyara tudják, hogy a mellékteremben tizenöt-húsz ember ül és áll egy zöld posztóval behúzott asztal körül, melyen egy pár ismert kártyás minden éjjel üti a nasi-vasit, de hát kevés gondjuk van a játszókra. Nem akarnak gyámkodni. A sajtó e tekintetben jobban végzi szolgálatát. Midőn júliusban a lapok a nasi-vasi ellen felszólaltak, néhány napra megzavartak az illető nasi-bankárokat. Nem is volt egy ideig Budapesten nyilvános nasi-bank. De a lapok elhallgattak, a nasi-bankárok pedig ismét egész kényelemmel zsebelik ki ama könnyelműeket, kik a játékon nyerni remélnek, habár a játékon nyerni igen nehéz, mert itt nemcsak a sors határoz a nyerés vagy vesztés fölött, hanem a bankár ügyessége is, főleg ha ért a volta-vetéshez, s hogy ehhez ne értsen, nem is képzelhető, különben nem engednék meg a részvényesek, hogy a nasit üsse.

Nem sokára beáll az új iskolai év, száz meg száz fiatal ember jön a fővárosba, s hányan lesznek ezek közül is, kik talán még életükben sem játszottak kártyát, a nasi-bank áldozatai! Mert ez a játék sokkal veszélyesebb a makaónál vagy ferblinél. A játékosnál, ki ferblit, makaót vagy más hazárdjátékot szokott játszani, könnyebben remélhető a javulás, mint annál, a ki nasi-vasit játszik, mert e játéknál, úgy látszik, van lehetőség, hogy az ember elvesztett pénzét, - ha apránként is, - visszanyerje. De ez csak látszat s hiú reménység. A nasi-vasin a játékos kénytelen megbukni, s hogy olyanokat, kik még megmenthetők, e játéktól visszatartsák, elhatároztam a nasi-vasit közelebbről megismertetni.

A nasi-vasis kávéházakban néhányan összetesznek minden este bizonyos összeg pénzt, s ez képezi a bankot. Éjfél felé kivilágítják a játszószobát s mihelyt "verebek" (műszó) jelentkeznek, kikről a bankár felteszi, hogy van "levesük", megkezdődik a játék, melynek kezdetével megtörténik, hogy a "veréb" játékosnak hiányában, azért mert még kevés játékos van - el ne repüljön, egy vagy más a bankárok előtt ismeretes "falcsináló" a bank pénzével játszik, melyet szerencsésen elveszít vagy kellő alkalommal visszaad, s így a játék megkezdését elősegítvén, felkel a boldog öntudatban, hogy ha a bank "retirál", ő pár hatos "sápot" kap.

Maga a játék ebből áll: a bankár egy játszma kártyából kitesz az asztalra pár hüvelyknyi távolra egymástól nyolc kártyát: egy hetest, nyolcast, királyt, ászt; aztán egy másik játszma kártyát megkever s elemeli, mialatt a játszók tetszésük szerint tesznek az asztalon fekvő lapok egyik vagy másikára, vagy többre is egyszerre bizonyos összeget (minimum 20 kr., maximum 10 frt.). És most csend! A bankár lehúzza a legfelől fekvő kártyát s teszi magától jobb felől, ez a "nasi"; azután lehúzza a második kártyát s teszi balfelől, ez a vasi; azt a pénzösszeget, mely a jobb felől esett kártyán fekszik, kifizeti; azt, a mely a bal felől eső kártyára van téve, "behúzza". Ezután vár kissé, hogy nem tesz-e még valaki s "leüti" a második pár kártyát s így tovább; tehát minden lehúzott két kártya után fizet és nyer a bankár s tehetnek új összeget a játékosok.

Mindezeket kénytelen voltam a következők megértése végett előrebocsátani. Ha valaki a nasi-vasit "üt"-ni látja s annak titkaiba nincs beavatva, azt gondolhatná, hogy itt a játék "tisztán megy", s a játékos épen úgy nyerhet, vagy veszthet, mint a bankadó. A dolog azonban máskép van. A bankadónak itt sok előnye és fortélya van. Miután az utolsó kártyát mindenki láthatja s így az a nyerőre nézve nem számít, míg a "falhoz szorult" utolsó előtti lapról a bankár a pénzt behúzza, csak 15 nyerő lap van egy játszmányban, ellenben 16 vesztő, s ez a bankár első előnye. Másodszor, ha mind a jobb, mind a bal oldalra ugyanaz a lap esik, például jobbra "király" és balra is "király", a bankár behúzza az e lapra tett összeg felét, ami rá nézve a legnagyobb előny, mely előnyt a bankár nagyon is felhasználja, igyekezvén mennél több "plus"-t ütni.

Ezekből látható, hogy a bankár a játékos ellenében nagy előnyben áll; a játék azonban csak akkor "megy" ily "tisztán", ha "okos ember"-ek is játszanak; míg ha kedvező az alkalom, ha t. i. "a levegő tiszta" s van "veréb", ki a "levest jól oda szúrja", akkor jönnek a fortélyok, melyek segélyével a bankár tetszése szerint azt a lapot veti a nyerő vagy vesztő oldalra, a melyiket akarja. A dolog hihetetlennek látszik, pedig ezt kivinni nem nehéz, ugyannyira, hogy ha van egy játékos, ki egyik vagy másik lapra nagyobb összeget szokott tenni, (ily alkalommal többet is tehet tíz frt-nál, mert bizonyosan elveszti,) akkor kész "a malom" s szegény ördög bizonyara elveszti pénzét.

A dolog ebből áll: a bankárnak egy társa kint megcsinálja a "malmot", azaz vesz egy játszma kártyát s rövidebb idő alatt, mint bárki is gondolná, úgy rakja össze, hogy a nyolcféle lap közül négy például hetes, alsó, király, ász a vesztő, a többi négy nyolcas, kilences, felső és tízes a vesztő oldalra esnek. Annak, ki az így elkészített játszma kártyát kezében tartja, igen könnyű kedvező alkalommal a kártyákat kicserélni. A bankár az összecsinált játszma kártyát keveri ugyan, illetőleg úgy tesz, mintha keverne, el is emeli, - de ez nem árt - s kezdődik egy játszma, melyben négy féle lap közül mind a négy veszt s négy nyer, miután többnyire a már vesztett lapok valamelyikére tesznek a játszók, s e lapokból mind a négy veszít, biztos és nagy a bankár nyeresége, de bizonyosan elveszti a játszó tételét (feltéve, hogy nagyobb összeget tett fel) ha történetesen oly lapra tett volna, melynek az összerakás szerint nyernie kellene, mert a bankárra nézve nincs könnyebb, mint egy lapot elejteni, melyet mellette ülő bankártársa ügyesen fel fog s meg ügyesebben a már levetett lapokhoz tesz, miáltal épen ellenkezőleg esnek a kártyák, s azok, melyek nyertek volna, most veszítenek. Ez okból magyarázható meg, miért nem engednek a bankárok helyet a bankadó mellett s miért ül legtöbb esetben a bankadó mellett jobb és balról egyik társa.

A kártyát fentebbi módon összerakni kellemetlen; van tehát egy másik mód is, melyen szintén képes a bankár tetszése szerint akármelyik lapot a vesztő oldalra vetni, mert a játékhoz használandó kártyák már előre megjegyeztek. A jegyeket a lap hátsó szélén két ellentétes szögleten csinálja a bankár és pedig oly finoman, hogy csak éles szem képes a jegyeket megkülönböztetni.

Miután a jegyek a két egymással ellentétes szögleten vannak, akárhogy veszi is a bankár kezébe a kártyát, mindig láthatja a jegyet, s ha a legfelső kártyát kissé letolja, látja az alatta levő második kártya jegyet is. Ha most valaki nagyobb pénzösszeget tett, melyet ő "megfogni" akar, figyelemmel kíséri a jegyeket; például tett valaki tíz frt-ot a királyra, a bankár vigyáz mindig a jegyekre s ha a legfelsőbb kártya a király, akkor rendesen leüti a két lapot, mert úgyis nyert, de ha például a felső kártya "hetes" volna, az alatta levő pedig a király, melyen nagyobb összeg pénz áll s mely a lapok fekvése szerint rendes úton a nyerő oldalra esnek, ahelyett, hogy a felső lapot húzna le először, kihúzza ügyesen az alatta levőt, a tíz frt-tal terhelt királyt s azt veti a vesztő oldalra.

A játek rendje s a lapok fekvése szerint vesztett volna a "hetes" és nyert volna a "király", de a bankár fortélyos ügyessége következtében épen az ellenkező eset áll be.

Mindezekből láthatja mindenki, hogy a nasivasi a legnagyobb rablójáték s a rendőrség igen jól tenné, ha e játéknak véget vetne; de miután a rendőrség mitsem látszik törődni e játékkal, óhajtandó, hogy a lapok támadják meg többször e nyilvános fosztogatást s akkor remélhető volna, hogy a rendőrség is kinyitja a szemét".


Nasivasi címmel egyoldalas,
humoros "napilap" jelent meg egy élclap mellékleteként.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió