kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Novellák

Szomaházy István: A jó gibic és a rossz gibic

Tanulmány 20 §-ban.

1. A gibicz tagadhatatlanul nagy befolyást gyakorol minden kártyajáték menetére, de azért elfogultság azt hinni, hogy a harmadik király vagy a tercz ász béla csupán azért nem jött be, mert egy kedvezőtlen uri ember czigarettázik, vagy szivarozik az oldalunk mellett.

2. A gibiczet csak akkor lehet tettlegesen bántalmazni, ha a negyvenes bandánkat negyvenes bandával fülelik le, avagy a négy kilenczesünk ellen négy tizest mutat föl a szerencsés ellenfél. Ily esetekben a nyers középkor máglyára vitette a roszindulatu gibiczet, de a szelid XIX. század a testi fenyiték enyhébb eszközeivel is megelégedhetik.

3. Okos játékos sohasem a gibiczét a felől, vajjon a blank bélára bemenjen-e, vagy a harminczhatforintos visszahívást megadja-e? A gibicz mindenesetre igennel fog felelni, mert a gibicznek semmi sem drága.

4. Statisztikai adatok bizonyitják, hogy a gibicz befolyása mindig a játékos személyéhez van kötve, vagyis: ugyanaz a gibicz, aki engem, szerencsétlent a koldusbotra juttatott, egy másik játékosra esetleg az anyagi jólét napsugarait árszthatja.

5. A szerencsés játékosnak sohasem szabad megfeledkeznie arról, hogy a jó gibicz mindig dohányos, s mindig csak a legkitünőbb havannákat szivja.

6. Jólnevelt játékos az első bélakasszás bukásért vagy az első ferblibeli leégésért még nem okolja a gibiczet, mert utóvégre nincs kizárva az az eset sem, hogy a szerencsétlenséget nem a gibicz okozta. Aureolus Paracelsus Bombastus emlit egy esetet amikor egy nürnbergi
játékos a saját ügyetlensége folytán veszitett el egy kétséges kártyapartit.

7. Ha a rossz kártyajárás állandónak mutatkozik, mindenesetre foganatba kell venni azokat az eszközöket, melyek a gibicz eltávolitására alkalmasak. A játékos azonban határozottan tuloz, mikor a gibiczet efféle czélzásokkal igyekszik elmozditani a hivatalából:

- Vigye el Uraságodat a sárga ördög.
- Menjen a pokolba!
- Az is himpellér volt, aki a gibiczet feltalálta!
- Pincér, hozzon egy másik gibiczet stb. stb.

Udvarias játékos ily esetekben a gibiczet nyájasan arra figyelmezteti, hogy családja, az előrehaladott időre való tekintettel , már bizonyára aggódik érte, hogy kiskoru gyermekei az apa után zokoknak s hogy lakása előtt egy snájdig huszár hadnagy kaczérkodik az elhagyott menyecskével. Inteczióit burkolt szavakban, u.n. virágnyelven is kifejezheti, igy szólván a bajthozó gibiczhez:

- Ha Uraságod játszana, én bizony Isten nem nézném...

8. Ha a játékosnak a gibicz iránt meg vannak a maga szigoru kötelességei, a gibicz is alkalmazkodni tartozik az u.n. általános szabályokhoz. Az a gibicz például, aki a játékos kezéből kiragadja a kártyát, már némileg tulmegy azon a jogkörön, melyet a gibiczek nagy
nemzetközi gyülése e tárgyban egyértelmüleg meállapitott. Sőt a kontrázó vagy rekontrázó gibicz is vét a köteles fegyelem ellen, s Texasban és Kentuckyban voltak esetek, mikor egy-egy rekontrát szuggeráló kibiczet a fellázadt népharag meglinchelt. A jó gibicz akkor áll helyzete magaslatán, mikor a karthauzi barátok tanitását követi: hallagat és a halálról elmélkedik.

9. Balgaság lenne azonban azt hinni, hogy a gibicz alanyi tulajdonságai nem érvényesülhetnek a különböző kártyaviszontagságok alatt. A jó gibicz közelléte a legsulyosabb sorscsapásokért is megvigasztalja a háladatos játékost. Mikor az ellenfél a terczekről egyszerre a kvintekre tér át, mikor a tizenkét forintos hivás ellen huszonnégy forintos hivással vág vissza, mily megnyugtató magunk mellett tudni a jó gibiczet, a ki bánatunkban őszinte részt vesz s kinjában épp ugy ketté harapja a szivarját, mintha a dolog őt a legközelebbről érdekelné. És viszont a diadal kettősen édes, mikor a szerencse kedvezése a rokonszenves gibicz arczára is a büszkeség rózsáit varázsolja. Nyájas olvasó, aki repeső szivvel láttad a kelő napot, mely a Jungfrau hófehér ormát aranyos derüvel vonta be, nézdd a derék gibiczet, mikor Fortuna istenasszony kegyesen rád mosolyog; a boldogság verőfénye épp ugy elönti arczát, mint
a nap a hótakart bérczi tetőt.

10. Ha a jó gibicz ennyire megbecsülhetetlen, viszont igazi átok az a szerencsétlen impresszionista, aki arczával a játékos kártyáinak legtitkosabb nuence-ait is elárulja. Az ilyen gibicz rosszabb a jégverésnél; mert az ellenfél épp ugy olvas a vonásaiból, akár az ujságból vagy nyitott könyvből. Ha két egyszinü terczhez megjön az áthidaló kártya, ha a bemenő huszonegy vörösre szerencsésen bevesszük a vörös filkót, ha a kunszt bevág vagy bélához megkapjuk a blank alsót, a gibicz szeme hirtelen megvillan, a fejével önkéntelenül bólogatni kezd, sőt néha vidám csettintéssel is kifejezi örömét és elégedettségét. Sőt akadnak olyan gibiczek is, akik egy szerencsés kártyát hangosan igy köszöntenek: "Ez már beszéd! Ezt már értem!" Mondani se kell, hogy az ilyen gibicz mellől a játékos többnyire tizenkét vagy tizenöt
krajczárnyi ingó vagyonnal távozik.

11. A gibicz határozottan tapintatlanul cselekszik, mikor a játékostól, a ki harmadfél óra óta egyre veszit, suttogó hangon öt forintot kér kölcsön, azzal a megokolással, hogy egy becsületbeli adósságát kell sürgősen kifizetnie.

12. Ellenben a jó gibicz határozottan megvárhatja, hogy a szerencsés játékos az elismerés mosolyán kívűl csengő érczczel is honorálja jelenlétét. A gibiczpénz Európa legtöbb államában kedvelt és elfogadott instituczió. A jelenkor története nem egy olyan gibiczről emlékezik meg, aki fiát ügyvéddé tanitatta, lányát pedig férjhez adta a gibiczpénzből. A néhai Bizay báró csinos vagyont harácsolt össze a játékosok tiszteletdijából; de rajta kívűl is sokan akadnak napjainkban, akik a ferbli asztal mellett, csöndes szemlélökként, keresik meg a napi
ramsteak-jüket.

13. A gibicz azonban már nem cselekszik tapintatosan, mikor összegyült gibiczpénzével önálló játékos lesz, s azt a jószivü férfiut, aki őt a vagyoni tönkből kihuzta, könyörtelenül pankrottá teszi.

14. A gibiczpénzt megköszönni nem szokás. Ez nem jutalom, sem alamizsna, - ez az elismerés köteles adója.

15. Ha Fortuna istenasszony hirtelen szeszélyessé lesz, s a játékos, aki egy ideig szerencsésen operált, utolsó fillérjét is elveszitette, a gibicz csak az udvariasság törvényeinek tesz eleget, mikor gibiczpénzét, mintszerencsepénzt, felajánlja. Föltétlenül rossz fiunka minősitendő aza
gibicz, a ki előbbi pártfogójának, mikor az némi kölcsönért hozzá fordul, ridegen e szavakkal felel.

- Sajnálom, de játék közben nem adok.

16. A jó gibicz idegzete sokkal érzékenyebb, mint a légsulymérőé, vagy a gyógyszertári mérlegé. Ha a játékos idegesen hátratekint, ha csak egyszer is "haj-haj"-t vagy "hajahaj"-t emleget, a jó gbicz éppugy eloszlik a levegőbe, mint a füst vagy a virágillat.

17. A nilusi ló azonban szalongavallér ahhoz a gibiczhez képest, aki játékosa babonáját mibe se vévén, közömbösen a jog álláspontjára helyezkedik, s ridegen kijelenti, hogy őt egy ármádia katonaság sem fogja kimozditani a helyéből. Az ilyen gibiczeket látva, élénken
sajnálhatjuk, hogy a régi törvényt, mely az illetlen gibicz rögtöni jusztifikácziójáról szólott, ujabban hatályon kívűl helyezték.

18. A gibicz aranykorszaka akkor következik be, mikor a játékos az asztaltól távozni kénytelen, s kártyáját ha csak rövid perczekre is, neki adja át. Ez a gibicz apotheozisa, - az a percz, melyről e szerény féfiu annyi sok éjjelen át álmodott.

19. Ám föltétlenül csunya jellemről tesz tanubizonyságot az a rosszhiszemü gibicz, a ki a szereplés viszketege által elfogva a játékos vagyonát könnyebben koczkára teszi, abból a léha elvből indulva ki, hogy nem az ő pénzéről van szó. Az ilyen gibicz a pelikánhoz hasonlatos,
aki a saját családját megeszi.

20. De még ennél is százszorta rossazbb, az a szörnyeteg, a ki titkos kárörömmel nézi, ha a játékos, aki őt bizodalommal maga mellé fogadta, elmerül az anyagi tönk hullámaiban.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió